Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het werk van de Statenleden bestaat voor een groot deel uit vergaderen en stemmen over politieke onderwerpen. Daar gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf, zoals dossiers lezen, werkbezoeken, gesprekken met de achterban en mensen op het eiland.
Politieke vergaderingen of debatten vinden vrijwel altijd plaats in een openbare vergadering. De openbare vergaderingen worden voorgezeten door een voorzitter, of vice-voorzitter, die wordt bijgestaan door een griffier.
Ook de definitieve besluitvorming gebeurt in het openbaar, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

Als de nieuwe Statenleden be√ędigd zijn en met hun werkzaamheden zijn begonnen, wordt uit hun midden een voorzitter en ondervoorzitter benoemd. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
De verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter vindt plaats nadat elk afzonderlijk Statenlid twee leden heeft voorgedragen. De uiteindelijke benoeming wordt vastgesteld in een landsbesluit.
Voorzitter: Dhr. mr. Edgard G. A. Vrolijk


De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Tevens is de vicevoorzitter ook actief parlementslid.
Vice-voorzitter: Dhr. Raymond A. Kamperveen, BSc

De griffier geeft leiding aan de griffie, het ambtelijk apparaat dat de Statenleden ondersteunt. De Griffier wordt benoemd door de Staten, maar mag zelf geen Statenlid zijn. De Griffier is feitelijk de secretaris van de Staten. De taken van de Griffier zijn onder andere:
Het geven van leiding aan het ambtelijk apparaat
Het zijn van de eerste juridisch adviseur van de voorzitter der Staten
Het voorbereiden en bekendmaken van Statenvergaderingen
Het adviseren van Statenleden
Het beheer over de huishoudelijke aangelegenheden
Het opstellen van de begroting van de Staten en het bewaken daarvan
De griffier wordt bijgestaan door onder andere twee plaatsvervangend griffiers.